Home / Artykuły / Zwolnienie lekarskie L4 – sankcje dla pracownika i pracodawcy za doręczenie po terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie lekarskie L4 – sankcje dla pracownika i pracodawcy za doręczenie po terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

20 kwietnia 2018 0 78

         Zwolnienie lekarskie jest dokumentem uprawniającym do otrzymania odpowiednich świadczeń chorobowych. Potwierdza niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

         Pracownik ma obowiązek przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. W przypadku niezachowania tego terminu zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone. Zaświadczenie do grudnia 2015 roku wydawane było wyłącznie w formie papierowej. Pracownik nie musi osobiście dostarczać go pracodawcy. Otrzymane zaświadczenie lekarskie pracodawca niezwłocznie przekazuje do ZUSu (art. 62 ust. 2 zd. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[1]). Ustawa nie definiuje określenia „niezwłocznie”, ani nie nakłada na pracodawcę żadnych sankcji za niedochowanie tego terminu. Pracodawca niezwłocznie przekazuje otrzymane dokumenty, jednocześnie wskazując datę ich otrzymania od pracownika.

         W przypadku, gdy pracodawca nie przekaże zaświadczenia doręczonego przez pracownika do ZUSu lub przekazując je, wskaże nieprawidłową datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego od pracownika, pracownik może nie otrzymać zasiłku w przysługującej mu wysokości. Jeżeli pracownik doręczył zwolnienie lekarskie pracodawcy z zachowaniem siedmiodniowego terminu, skutki niedopatrzenia pracodawcy nie mogą go dotknąć. Aby zasiłek chorobowy lub opiekuńczy wypłacany pracownikowi, nie uległ obniżeniu o 25%, pracodawca powinien złożyć do ZUSu pisemne oświadczenie, w którym wskaże, że niezachowanie terminu wynikło wyłącznie z jego winy, a pracownik z zachowaniem terminu dostarczył mu zwolnienie lekarskie. Za niedochowanie terminu złożenia dokumentów doręczonych przez pracownika przez pracodawcę nie jest przewidziana sankcja, złożenie takiego oświadczenia nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla pracodawcy.

         Od 1 stycznia 2016 roku została wprowadzona możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracownik, któremu lekarz wystawi  elektroniczne zwolnienie lekarskie nie jest związany siedmiodniowym terminem na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go  w związku z tym także ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Równocześnie nadal jest możliwe wystawianie zwolnień lekarskich w formie papierowej. Wstawianie zwolnień lekarskich w obu formach będzie możliwe do 30 czerwca 2018 roku.

         Możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego istnieje tylko, gdy pracodawca posiada profil na PUE ZUS. W sytuacji gdy pracodawca takiego profilu nie posada, lekarz  musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Taki wydruk pracownik  musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

         Istotna zmiana w zakresie zwolnień lekarskich nastąpi z dniem 1 lipca 2018 roku[2], gdyż wystawianie zwolnień lekarskich będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Dane z chwilą wprowadzenia do systemu staną się dostępne i widoczne dla ZUSu oraz pracodawcy. Ta zmiana w znacznym stopniu uprości i przyspieszy procedurę wystawiania i dostarczania zwolnień lekarskich.

 

Przygotowała: Sabina Furtak

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636

[2] http://www.zus.pl/ezla


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
104 0 7566
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2018