Home / Artykuły / Obrońca z urzędu w postępowaniu karnym

Obrońca z urzędu w postępowaniu karnym

22 maja 2017 0 1360

            W polskim postępowaniu karnym, jednym z najistotniejszych praw, jest prawo do obrony oskarżonego. Każdy może na własną rękę korzystać z pomocy adwokata, na każdym etapie postępowania karnego. Zgodnie z art. 78 kodeksu postępowania karnego, oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W sytuacji, gdy Sąd stwierdzi, że okoliczności na podstawie których został wyznaczony obrońca z urzędu nie istnieją, może cofnąć postanowienie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu.

         W postępowaniu karnym istnieją okoliczności, gdy oskarżony musi mieć obrońcę, w związku z czym, jeżeli nie ma obrońcy z wyboru, zostaje mu wyznaczony obrońca z urzędu. Obowiązek obligatoryjnej obrony, zgodnie z przepisami postępowania karnego występuje:

  • kiedy oskarżony nie ukończył 18 lat.
  • kiedy jest głuchy, niemy lub niewidomy.
  • gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona.
  • gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
  • gdy postępowanie toczy się przed sądem wojskowym, a oskarżonym jest żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
  • przed wszystkimi sądami wojskowymi w sprawie przeciw żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza granicami państwa.
  • jeżeli złożony był w sprawie wniosek o wznowienie postępowania a oskarżony zmarł lub zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania i wnioskodawca nie ma wyznaczonego obrońcy z wyboru to prezes sądu wyznacza z urzędu.

      Oskarżony musi mieć również obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy. Ponadto Sąd może ze względu na inne okoliczności, postanowić, że oskarżony musi mieć obrońcę.

         Brak obrońcy w sytuacji gdy zachodzi jedna z wyżej wymienionych sytuacji jest bezwzględną przesłanką odwoławcza i obliguje Sąd II instancji do uchylenia zaskarżonego wyroku.

        W sytuacji gdy prezes sądu odmówi przyznania obrońcy z urzędu, oskarżonemu przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, natomiast, jeżeli sąd rozpoznający sprawę postanowi o odmowie wyznaczenia obrońcy, wówczas zażalenie składa się do innego równorzędnego składu tego Sądu.

        Pamiętać należy, że obrona z urzędu jest obroną subsydiarną w stosunku do obrony z wyboru, w związku z tym sąd ustanowi adwokata z urzędu, tylko jeżeli strona nie ustanowiła go wcześniej.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11545
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020