Home / Artykuły / Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

27 kwietnia 2016 0 1760

    Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez jej wspólników funkcji prezesa lub członka zarządu uzyskuje przychód objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych?

    Według  interpretacji  Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB6/4510-57/16-3/AK spółka, która nie przyznała wynagrodzenia prezesowi lub członkowi zarządu, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu, jeśli jest on jej udziałowcem. W przypadku gdy członkowie zarządu w spółkach niebędący jednoczenie wspólnikami, pełnią swoje funkcję nieodpłatnie, podstawą opodatkowania jest świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Świadczone przez te osoby usługi w świetle tej ustawy stanowią  nieodpłatne przysporzenie na rzecz spółki. Zgodnie z przedmiotową interpretacją cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Istotnym w niniejszej sprawie jest fakt, iż organ podatkowy interpretuje tę instytucję w szerszym ujęciu niż cywilistycznym. Dla celów podatkowych za „świadczenia nieodpłatne” należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy.

    Omawiana sytuacja ulega diametralnej zmianie gdy osoba pełniąca funkcje prezesa lub członka zarządu spółki jest jednocześnie jej wspólnikiem. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku sygn. akt I SA/Gd 949/09 świadczenia na rzecz spółek kapitałowych są spełniane najczęściej z zamiarem powiększenia majątku spełniającego świadczenie wspólnika, co powoduje, że świadczenie takie nie ma charakteru nieodpłatnego. Sąd uznał, iż tego rodzaju świadczenia powodują lub mogą powodować w przyszłości uzyskanie przez spełniającego pewnej korzyści majątkowej. Najczęściej w postaci dywidendy czy otrzymania majątku spółki w wypadku jej likwidacji.

    Adwokat Piotr Bańczyk zwraca uwagę, że interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie o nr I PPB6/4510-57/16-3/AK nie powinna być uwzględniania w takiej sytuacji, gdy członkowie zarządu spółki nie świadczą usług, a jedynie pełnią funkcję w aspekcie formalnym. Nie stanowi przysporzenia dla spółki brak świadczenia na rzecz spółki przez członka zarządu.

    Zarządzanie spółką z równoczesnym nie pobieraniem wynagrodzenia może przynieść wspólnikowi korzyść ekonomiczną.  Wszakże Sąd uznał, iż: „kwalifikując zatem wykonywanie przez wspólnika pracy czy usług w postaci pełnienia funkcji członka lub prezesa zarządu, nie można zakładać, że spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie (…) nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie wspólników (np. w umowie o pracę, umowie zlecenia lub umowie o dzieło). W takim bowiem wypadku wynagrodzeniem wspólnika jest prawo do udziału w zysku tej osoby prawnej, co w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika wprost z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.” W konsekwencji powyższego powstaje stosunek ekwiwalencji, co na gruncie  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, iż ta czynność nie jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu  art. 12 ust.1 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu.

 

Paweł Georgijew

 

Sprawdził i zatwierdził:

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

 

 

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12306
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021