Home / Artykuły / Postępowanie licencyjne przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej

Postępowanie licencyjne przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej

09 maja 2017 0 1223

       Polski Związek Piłki Nożnej powstał, w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w piłce nożnej. Pełni on funkcję regulatora oraz gwaranta odpowiedniego zorganizowania rozgrywek piłki nożnej na terenie Polski. Zgodę na jego powstanie udzielił minister właściwego ds. kultury fizycznej i sportu. Podstawę prawną swojego działania Polski Związek Piłki Nożnej opiera na art. 15 uos[1], zgodnie, z którym polski związek może utworzyć ligę zawodową. W przypadku, gdy połowa klubów sportowych biorąca udział w rozgrywkach działa w formie spółki akcyjnej to polski związek sportowy zobowiązany jest do utworzenia ligi zawodowej. Liga zawodowa może działać w formie spółki akcyjnej bądź spółki zo.o. Inne formy nie są prawnie dopuszczalne. Ligę na tle innych form rywalizacji sportowej wyróżnia regularność zawodów, wyłaniających na koniec sezonu mistrza. Rozgrywki przeprowadzane są, co rocznie na obszarze danego państwa. Na podstawie art. 15 ust. 4 uos liga zarządzana jest przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej.

         Ekstraklasa S.A. działa na podstawie umowy zawartej z PZPN a klubami piłkarskimi uczestniczącymi w rozgrywkach najwyższej klasy. Akcjonariuszami spółki Ekstraklasa S.A. są 16 klubów piłkarskich (po 5.8 % akcji), Polski Związek Piłki Nożnej, który dysponuje 7.2% akcji. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a Ekstraklasa S.A. Umowa ta nie powinna naruszać wyłącznych praw, jakie wynikają z art. 13 uos i należą do kognicji Polskiego Związku Piłki Nożnej. A zatem zgodnie z art. 13 uos Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do: organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie; ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i  dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek; powołania   kadry   narodowej   oraz   przygotowania   jej   do   igrzysk   olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych. Przepis enumeratywnie wylicza uprawnienia polskiego związku. Polski Związek Piłki Nożnej posiada autonomię w zakresie przeprowadzania oraz organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Polski Związek Piłki Nożnej zyskuje mocną, monopolistyczną pozycję wobec innych uczestników współzawodnictwa piłkarskiego. Polski Związek Piłki Nożnej organizuje rozgrywki o tytuł Mistrza Polski oraz Puchar Polski w piłce nożnej. Ustala autonomiczne reguły współzawodnictwa tj. reguły sportowe, organizacyjne, dyscyplinarne, którym podlegają kluby piłkarskie. Do reguł sportowych zaliczamy oficjalne przepisy gry w piłkę nożną, zasady jej uprawiania, przebieg współzawodnictwa sportowego. Reguły dyscyplinarne dotyczą przestrzegania zasad sportowych, uchwalane są w formie regulaminów dyscyplinarnych. Kolejne reguły dotyczą sfery organizacji współzawodnictwa, sposobu przeprowadzenia zawodów. Do reguł organizacyjnych zaliczamy system licencyjny obejmujący kluby sportowe, zawodników, trenerów.

         Przepisy licencyjne konstruują wymogi, jakie musi spełnić dany podmiot w celu dopuszczenia do współzawodnictwa sportowego. Licencja jest to dokument, certyfikat potwierdzający spełnienie przez licencjobiorcę (wnioskodawcę) wszystkich obowiązków, minimalnych wymagań umożliwiający występowanie w rozgrywkach klubowych PZPN i UEFA. Licencjobiorcą (wnioskodawcą) może być tylko klub piłkarski działający w formie spółki akcyjnej, który jest w pełni i  wyłącznie odpowiedzialny  za  drużynę piłkarską, uczestniczącą w Rozgrywkach Klubowych PZPN lub Rozgrywkach Klubowych UEFA, ubiegający się o przyznanie Licencji. Licencjodawcą jest Polski Związek Piłki Nożnej, który jest odpowiedzialny za system licencyjny oraz za udzielanie licencji. System licencyjny zawiera reguły przyznawania licencji zawarte w Podręczniku Licencyjnym PZPN. System licencyjny PZPN obejmuje następujące cele: dalsze propagowanie i stała poprawa standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki nożnej w Polsce oraz ciągłe uznawanie priorytetów w postaci szkolenia i opieki nad młodymi zawodnikami w każdym klubie; adaptację infrastruktury sportowej klubów w celu dostarczenia zawodnikom, widzom oraz przedstawicielom mediów dobrze dobranych, dobrze wyposażonych i bezpiecznych obiektów; zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji; poprawę ekonomicznych i finansowych możliwości klubów, zwiększenie ich przejrzystości oraz wiarygodności; ochronę wierzycieli klubów poprzez zapewnienie, iż klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, trenerów, pracowników, instytucji podatkowych/ubezpieczeń społecznych oraz innych klubów, WZPN, PZPN i UEFA; zabezpieczenie ciągłości i uczciwości Rozgrywek Klubowych PZPN oraz Rozgrywek Klubowych UEFA w trakcie sezonu licencyjnego; umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu i administracji, prawnych oraz finansowych. System licencyjny ma zagwarantować wysoką jakość rozgrywek piłkarskich. System Licencyjny oraz Podręcznik Licencyjny PZPN funkcjonują na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 uos, Statutu PZPN oraz Zasad Licencjonowania Klubów oraz Finansowego Fair Play UEFA (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations).

 

Przygotowała: Paula Majcher

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


[1] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, Dz.U. 2016 poz.176.


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11545
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020