Home / Artykuły / Procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę (usunięcie) drzew i krzewów

Procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę (usunięcie) drzew i krzewów

25 lipca 2016 0 1080

 

         Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie przyrody regułą jest, iż nie wolno usuwać drzew lub krzewów bez uprzedniego uzyskania zezwolenia. Niezastosowanie się do przepisów ustawy może prowadzić do ciężkich sankcji finansowych. Wobec powyższego warto znać i w razie potrzeby zainicjować procedurę uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

         Na wstępie jednak należy wskazać kiedy zezwolenie nie jest wymagane. Zgodnie z art. 83f powołanej ustawy przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się, kiedy chcemy usunąć m. in.:

1. Krzewy, które mają mniej niż 10 lat.

2. Krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:

35 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

25 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Drzewa i krzewy na plantacji drzew i krzewów.

5. Drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

6. Drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy.

         We wszystkich niewymienionych w art. 83f  sytuacjach wymagane jest uprzednie uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów. Jak podkreśla adwokat Piotr Bańczyk, w sytuacji kiedy nie mamy pewności czy wymagane jest zezwolenie, warto wystąpić o uzyskanie zezwolenia. Wówczas to urzędnicy dokonają oceny i kwalifikacji przedmiotowego drzewa czy krzewu, zaś samo postępowanie jest bezpłatne (za wyjątkiem jednak sytuacji, gdy wycinka związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą).

         Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy złożyć we właściwym urzędzie miasta lub gminy, zaś wyjątkowo do starostwa powiatowego — jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego, do marszałka województwa — jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego lub też do wojewódzkiego konserwatora zabytków — jeśli działka jest wpisana do rejestru zabytków.

         Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcia drzewa lub krzewu powinien zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej określonych w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń);

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.

4. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

5. Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

6. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

7. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

8. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

9. Oświadczenie właściciela działki o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew i krzewów — w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest właściciel nieruchomości.

10. Decyzje i postanowienia wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko — tylko jeżeli były wydane.

11. Zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych — jeżeli zostało wydane.

Wiele urzędów udostępnia specjalnie przygotowane formularze wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia, co może znacznie ułatwić wszczęcie tej procedury, dlatego warto z nich skorzystać.

       Decyzja w przedmiocie wydania zezwolenia winna zostać wydana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku (w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 60 dni).

       Należy pamiętać, iż przed wydaniem decyzji delegowany pracownik urzędu dokona oględzin drzewa lub krzewu, którego dotyczy wniosek celem weryfikacji przedłożonych danych, jak i zasadności samego wniosku.

       Możliwa jest sytuacja, że po przeanalizowaniu okoliczności faktycznych wniosku wydana zostanie decyzja odmowna. Wówczas możliwe będzie złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję odmowną, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Przygotował: aplikant adwokacki Paweł Dratwa

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11767
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020