Home / Artykuły / Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

18 kwietnia 2017 0 935

         Zagadnienie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia uregulowane zostało w tytule XXII Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 734 k.c. przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do określonej czynności prawnej, dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia zwierana jest w sytuacji, gdy osoba dająca zlecenie nie jest w stanie sama załatwić swojej sprawy, wówczas na podstawie umowy, zleca to zadanie komuś innemu, za odpowiednim wynagrodzeniem.

         Poprzez prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia należy rozumieć sytuację, gdy ktoś wykonuje czynność za drugą osobę, pomimo braku zawarcia umowy. Taka sytuacja może nastąpić, gdy umowa zlecenia zostanie zawarta na określony czas, lub co do określonych czynności, a osoba której zlecono wykonanie czynności, działa ponad przedmiotowe zlecenie, lub po wygaśnięciu umowy zlecenia. W takiej sytuacji należy skorzystać z przepisów kodeksu cywilnego normujących sytuację prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.

         Zgodnie z art. 752 k.c. kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność. Jest to ogólna zasada, której rozwinięcie można znaleźć w kolejnych przepisach. Osoba której sprawa jest prowadzona bez zlecenia, powinna zostać w miarę możliwości poinformowana o tej sytuacji. Brak jest wytycznych co do formy poinformowania. Należy przyjąć, że zawiadomienie powinno "w miarę możności" nastąpić jeszcze przed podjęciem działań przez gestora, względnie tak szybko, jak tylko stanie się to możliwe. Konsekwencją zaniedbania zawiadomienia, o ile było możliwe, jest ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej oraz braku możliwości żądania zwrotu poniesionych wydatków, przez prowadzącego sprawę bez zlecenia, jeżeli okaże się, iż wola osoby, dla której podejmował on działania, jest odmienna od czynionych przez niego założeń.

      W sytuacji braku możliwości kontaktu, z osobą której sprawa dotyczy, z czynności swych prowadzący cudzą sprawę powinien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi. Jeżeli działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy.

      Gestor nie powinien dokonywać zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadzi. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych dokonywanie ich może być usprawiedliwione wyraźną potrzebą lub korzyścią tej osoby. W przypadku braku uzasadnionych potrzeb, lub wyraźnej woli osoby której sprawa dotyczy,  na gestorze ciąży obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub gdyby to nie było możliwe przywrócenia stanu poprzedniego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art. 757 k.c. kto w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego drugiemu ratuje jego dobro, może żądać od niego zwrotu uzasadnionych wydatków, chociażby jego działanie nie odniosło skutku, i jest odpowiedzialny tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. 

       W przypadku potwierdzenia czynności przez osobę, której sprawa dotyczy, należy przyjąć, skutki prowadzenia, są takie same jak przy ich zleceniu.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11545
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020