Home / Artykuły / Przesłanki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przesłanki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

11 kwietnia 2017 0 1084

         Zgodnie z art. 2 ustawy o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Dla uznania danej umowy za zawartą na odległość nie ma znaczenia fakt używania różnych środków porozumiewania się na odległość. Przykładowo jedna strona może korzystać z telefonu, druga z poczty elektronicznej, czy też portalu internetowego. Możliwe jest także korzystanie w procesie zawierania umowy z różnych środków porozumiewania się na odległość. Nie ma też znaczenia sposób jej zawarcia, to jest czy zawarto ją poprzez negocjacje, ofertę, czy oferentem jest przedsiębiorca, czy też konsument[1].

         Jak podaje Adwokat Piotr Bańczyk, w świetle art. 12 ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: sposobie porozumiewania się z konsumentem, danych identyfikujących przedsiębiorcę,  adresie przedsiębiorstwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad, istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

         Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

         Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy w przypadku wykorzystania wody, gazu, energii elektrycznej.

         Portale sprzedażowe takie jak Allegro, Zalando, DaWanda w Regulaminach sprzedażowych, wskazują, że konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy od momentu doręczenia zamówionego towaru. Konsument musi poinformować przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy oraz odesłać towar w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu do przedsiębiorcy, a przedsiębiorca w tym samym czasie powinien zwrócić konsumentowi wpłaconą kwotę.

 

Przygotowała: Paula Majcher

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 

 


[1] B. Kaczmarek-Templin, Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny(wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014.


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11545
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020