Home / Artykuły / Składka audiowizualna - podatek od mediów. Projekt ustawy o zmianie systemu opłat abonamentowych

Składka audiowizualna - podatek od mediów. Projekt ustawy o zmianie systemu opłat abonamentowych

23 maja 2016 0 1209

         Planowany przez rząd proces reformy publicznego sektora mediów, który oprócz radiofonii i telewizji obejmie także Polską Agencję Prasową, z dniem  na rzecz nowego systemu składki audiowizualnej.

         Zgodnie z projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443) składka audiowizualna jest zryczałtowaną daniną publiczną ponoszoną przez odbiorców końcowych energii elektrycznej w celu finansowania misji publicznej instytucji mediów narodowych. Należy mieć na uwadze, iż taka forma daniny charakteryzuje się cechami właściwymi dla podatku i tak też de facto winno się ją traktować. Jej cechy to: przymus zapłaty, bezzwrotność, brak możliwości żądania spełnienia ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego. Podkreślić trzeba w tym miejscu, iż, zgodnie z projektem, składka audiowizualna nie jest daniną publiczną pobieraną w zamian za odbiór programów publicznej radiofonii i telewizji, lecz stanowi „składkę” na istnienie i rozwój mediów narodowych.

         Według projektu ustawy, obowiązek zapłaty składki audiowizualnej zrywa z dotychczasowym obowiązkiem zapłaty opłaty abonamentowej, powiązanym z faktem posiadania telewizorów i radioodbiorników w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i instytucjach niezarobkowych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Obowiązek zapłaty składki audiowizualnej powstawać ma odrębnie od każdego punktu poboru, którym w rozumieniu ustawy będzie wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy miejsce, do którego operator systemu dystrybucyjnego dostarcza odbiorcy końcowemu energię elektryczną na podstawie umowy.

         Opłata audiowizualna wynosić będzie 15 złotych miesięcznie od każdego punktu poboru, a obowiązek jej zapłaty powstanie pierwszego dnia każdego miesiąca. Termin zapłaty składki, zgodnie projektem, upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Przykład: obowiązek uiszczenia opłaty audiowizualnej za miesiąc maj powstaje w dniu 1 maja, a termin do zapłaty upływa w dniu 30 czerwca.

         Odbiorca końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca odbiorcą końcowym energii elektrycznej na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, wpłaca składkę na rachunek bankowy inkasenta bez wezwania.

         Ustawa przewiduje szereg zwolnień od obowiązku płacenia składki audiowizualnej, ze względu na poniższe kryteria, wskazane w uzasadnieniu projektu ustawy:

a) Niskie dochody, uniemożliwiające samodzielnie pokrywanie kosztów zużycia energii - jeżeli odbiorca końcowy jest uprawniony do zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie prawa energetycznego (art. 19 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 13).

b) Wiek - jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek ukończył 75 lat (art. 20 pkt 1).

c) Niepełnosprawność w stopniu znacznym - jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (art. 20 pkt 2).

d) Uprawnienie do ryczałtu energetycznego, przysługującego kombatantom i osobom represjonowanym (art. 20 pkt 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 8).

e) Opieka nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji - jeżeli odbiorca lub mieszkający z nim małżonek jest uprawniony do jednego ze świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 20 pkt 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9).

f) Wychowywanie dzieci w rodzinach o niskich dochodach - jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek jest uprawniony do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+ (art. 20 pkt 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 10).

g) Status gminnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jako zryczałtowane wynagrodzenie za udział gminy w wykonywaniu zadań wynikających z projektowanej ustawy (art. 22).

         Nadto przewiduje się zwolnienie od obowiązku zapłaty składki od każdego dodatkowego punktu poboru, jeżeli punkt ten służy zaopatrywaniu w energię elektryczną miejsca związanego z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub rodzinnego gospodarstwa rolnego, a potrzeba korzystania z tego dodatkowego punktu poboru wynika ze szczególnych uwarunkowań technicznych (art. 21).

         Zupełnie bezzasadne są zatem obawy, iż jedno gospodarstwo domowe będzie zobowiązane zapłacić wielokrotność składki audiowizualnej, z uwagi na dodatkowy punkt poboru znajdujący się w garażu obok budynku mieszkalnego, w piwnicy, w stodole etc.

         Jak uzyskać zwolnienie ?

         Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie zgłoszenie właściwemu urzędowi gminy informacji o osobach korzystających ze zwolnienia i o punktach poboru objętych zwolnieniem. Urząd gminy po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia przekaże te informacje organowi podatkowemu. Zgłoszenie nie jest wymagane jedynie w przypadku odbiorcy końcowego, który ukończył 75 lat i poinformował inkasenta o swoim numerze PESEL. Okoliczności decydujące o zwolnieniu będą ustalane na podstawie oświadczeń zainteresowanego. Prawidłowość zgłoszenia weryfikowana będzie pod względem formalnym, a także pod względem zgodności oświadczenia z danymi, które są znane organowi z urzędu. Możliwa będzie również dalsza weryfikacja przez organ podatkowy na zasadach ogólnych. Postępowanie w sprawach zgłoszeń będzie wolne od opłaty skarbowej.

         Niezależnie od wejścia w życie nowej ustawy o składce audiowizualnej, wskazać należy, iż aktualnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, statuujące obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej.  Z kolei Poczta Polska realizuje zadania w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania opłat z tytułu m.in. abonamentu RTV. Podkreślenia więc wymaga, iż nawet wejście w życie nowej składki audiowizualnej w miejsce dotychczasowego abonamentu RTV nie spowoduje umorzenia ewentualnych zaległości z tytułu niezapłaconych opłat abonamentowych.

apl. adw. Paweł Dratwa

 

Sprawdził i zatwierdził:

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12305
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021