Home / Artykuły / Ustanie małżeństwa poprzez rozwód

Ustanie małżeństwa poprzez rozwód

26 maja 2017 0 975

         W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Trwałość oraz zupełność pożycia małżeńskiego są pozytywnymi przesłankami dopuszczającymi orzeczenie o rozwodzie. Należy uznać, że zupełność i trwałość są bardzo nieprecyzyjnymi i trudnymi do zdefiniowania sformułowania. Zgodnie z orzecznictwem SN wspólne pożycie to ogół więzi pomiędzy małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej, natomiast zupełny rozkład pożycia to zanik tych wszystkich więzi łącznie[1]. Pogląd ten nie jest jednak stanowczy, gdyż można przyjąć, iż małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, pomimo braku istnienia jednej z powyższych więzi, np. gospodarczej. Przesłankę trwałości rozkładu pożycia uznać należy za sztuczną, gdyż nie jest się w stanie przewidzieć przyszłości, nadto przesłanka ta jest fałszywa, gdyż istnieje wiele sytuacji, kiedy partnerzy raz rozwiedzeni, powtórnie zawierają małżeństwo.

         W § 2 art. 56 k.r.o. wskazana jest negatywna przesłanka rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Otóż, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, zgodnie z § 3 art. 56 k.r.o. rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

         Orzekając o rozwodzie, Sąd orzeka również, który małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodne żądanie małżonków, Sąd zaniecha orzekania o winie. Wówczas następują skutki takie, jakby żadne z małżonków nie ponosiło winy.

         W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Nadto rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozwiązania. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia pomiędzy małżonkami w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodne żądanie obu stron Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

         W sytuacji gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

         Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

         Małżonek rozwiedziony, który wskutek małżeństwa zmienił nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się rozwodu może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

         Zgodnie z art. 60 § 1 małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Natomiast, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

         W przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka, obowiązek dostarczania środków utrzymania temu małżonkowi wygasa.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 

 


[1] Krystyna Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wydanie 5, 2016 rok.


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
122 0 11201
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020