Home / Artykuły / Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

24 marca 2017 0 1253

           Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w rozdziale 5.

         Pod pojęciem zezwolenia należy rozumieć uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób zgodny z prawem. Organ zezwalający nie może odmówić wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, a jedynie konkretyzuje je pod względem podmiotowym.       

         Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Organy te są również właściwe do wydania zezwolenia, jeżeli organizatorem imprezy masowej jest gmina. W wielu większych gminach zezwolenie jest wydawane przez upoważnionego urzędnika na mocy art. 268 kpa. W przypadku, gdy impreza masowa jest zaplanowana na granicy dwóch gmin, to ma zastosowanie wtedy przepis art. 21 § 1 pkt. 1 kpa, zgodnie z którym, wydania zezwolenia należy do organu, na którego obszarze odbędzie się większa część imprezy.   

         Postępowanie w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przeprowadza się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.       

         Jak podaje Adwokat Piotr Bańczyk, zgodnie z art. 58 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzenie jej wbrew wydanemu zakazowi jest przestępstwem, a jego sprawca podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.       

         W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuję z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku organizator imprezy załącza: dokumentacje z art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, regulamin obiektu, pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i informacyjnej.       

         Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie, co najmniej 7 dniowym przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

         Zezwolenie zawiera :

1. Nazwę organizatora.

2. Określenie rodzaju imprezy masowej.

3. Nazwę imprezy masowej.

4. Warunki jej przeprowadzenia.

         Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia służy odwołanie. Odwołanie wnosi się na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta, który wydał decyzję.

 

Przygotowała: Paula Majcher

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
122 0 11201
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020