Home / Artykuły / Znak towarowy

Znak towarowy

19 lipca 2016 0 1102

        

         Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie można odróżnić w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Służą one przede wszystkim identyfikacji produktu, często stają się wyznacznikiem tzw. „marki” kojarzonej zwykle z jakością usługi lub przedmiotu (art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku, prawo własności przemysłowej).

         Adwokat Piotr Bańczyk zauważa że nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

         Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie rozpatrywania podań o udzielenie prawa na znak towarowy. Do najważniejszych kompetencji tej instytucji należą, przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących znaków towarowych, orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych, ponadto prowadzi on rejestry znaków towarowych. Zakres ochronny znaku towarowego udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się tylko do granic tego kraju. Jest jednak możliwość rozszerzenia jego zasięgu terytorialnego.

         W praktyce można wyróżnić kilka rodzajów znaków towarowych jak słowne, graficzne, przestrzenne i dźwiękowe. Dopuszczalne również są ich kombinacje jak np. słowno-graficzno-przestrzenny. Taki zarejestrowany znak jest chroniony prawem i przysługuje on tylko jego właścicielowi.

         Zwrócić jednak trzeba uwagę, na to że nie każde oznaczenia może być znakiem towarowym. Podstawowym kryterium dopuszczającym zarejestrowanie poszczególnego znaku jako towarowego jest spełnienie przesłanki tzw. funkcji odróżniającej. Musi on być po prostu charakterystyczny i powodować u odbiorcy skojarzenia odpowiadające jego treści, ma on identyfikować dany produkt na rynku. Współcześnie obowiązujący system przyjmuje, że przedsiębiorca ma swobodę decyzji odnośnie zgłoszenia do rejestracji używanego przez niego znaku towarowego. Brak również obecnie w systemie rejestracji wymogów co do wcześniejszego używania, stosowania w obrocie handlowym znaku.

         Przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej warto się upewnić czy nie został już wcześniej zarejestrowany identyczny bądź podobny znak towarowy. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów jak i ewentualnego unieważnienia rejestracji tego znaku.

         Podkreślić trzeba, że powstanie znaku towarowego jest niezależne od jakiejkolwiek procedury rejestracyjnej, bowiem powstaje on z momentem zastosowania wybranego przez przedsiębiorcę oznaczenia w funkcji znaku towarowego, a więc oznaczaniem jego towarów lub usług. Natomiast rejestracja znaku, która ma charakter fakultatywny, decyduje jedynie o nadaniu temu oznaczeniu określonego przez szczegółowe regulacje prawne prawa ochronnego.

         W przypadku stwierdzenia dokonanego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony ze znaku musi przedstawić dowód zgłoszenia w danej dacie znaku towarowego (pierwszeństwo liczone jest od daty jego zgłoszenia do rejestracji). Ponadto rejestr znaków towarowych ma charakter informacyjny - pozwala innym przedsiębiorcom zorientować się, jakie oznaczenia są już zarezerwowane. Rejestr umożliwia zapoznania się przedsiębiorcą z jego treścią i uniknięcia korzystania ze znaku już zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu.

         W konsekwencji dokonania rejestracji zostaje nadana prawna ochrona na rzecz danego podmiotu przed pewnymi konkretnie wymienionymi naruszeniami. Ustawa prawo własności przemysłowej w art. 296 wskazuje, jakie akty stanowią naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Należy do nich „bezprawne” używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług, znaku identycznego albo podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym lub znaku identycznego albo podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

 

Przygotował: aplikant adwokacki Paweł Dratwa

 

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11768
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020