Home / Artykuły / Zwiększona ochrona dłużników przed dochodzeniem wierzytelności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym

Zwiększona ochrona dłużników przed dochodzeniem wierzytelności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym

11 lipca 2016 0 1357

     Do dnia 26 listopada 2015 roku banki wyposażone były w kompetencję, aby wystawiać Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Treść i formę BTE określały art. 96 ust. 2 prawa bankowego. Na podstawie art. 97 ust. 1 powołanej ustawy BTE mógł być podstawą prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd badał jednak BTE wyłącznie pod względem formalnym, albowiem do jego kompetencji nie należała ocena kwestii merytorycznych. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadawał mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku.

     Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt P 45/12 Trybunał orzekł, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, a zatem przepisy przyznające bankom kompetencje do wystawiania BTE, są niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji.

     Wszystkie wystawione BTE, które zostały wystawione przed 27 listopada 2015 roku i którym została nadana klauzula wykonalności mają moc prawomocnego wyroku i możliwe jest prowadzenie na ich podstawie postępowania egzekucyjnego.

     Roszczenia banku w oparciu o BTE ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia ich wymagalności. Termin ten zostaje przerwany kiedy bank wystąpi o wszczęcie egzekucji. W sytuacji jednak kiedy prowadzona z inicjatywy banku egzekucja okaże się bezskuteczna a postępowanie egzekucyjne umorzone, najczęstszą praktyką jest zbycie przez bank niezaspokojonej wierzytelności. Nabywcą takiej wierzytelności zostają tzw. firmy windykacyjne (fundusze sekurytyzacyjne), które następnie same dochodzą zaspokojenia nabywanej wierzytelności.

     Zasadą przy umowie zbycia wierzytelności – cesji jest to, iż nabywca wierzytelności (cesjonariusz) wstępuje w ogól praw przysługujących zbywcy wierzytelności (cedentowi). Art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

     W związku z cesją wierzytelności stwierdzonej BTE, na tle praktyki orzeczniczej wyłoniło się jednak zagadnienie prawne: Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego?​

     Powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 29/16, stwierdzając jednoznacznie, iż nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego).

     Jak zauważa adwokat Piotr Bańczyk powołana uchwała jest w sposób oczywisty korzystna dla dłużników, wobec których firmy windykacyjne dochodzą roszczeń wynikających z BTE i znacząco zwiększa możliwości i skuteczność obrony w ewentualnym procesie. Wskazania jednak wymaga, iż zgodnie z aktualną procedurą cywilną przedawnienie roszczeń uwzględniane jest wyłącznie na zgłoszony przez stronę zarzut procesowy. Konieczne jest zatem, aby strona osobiście lub przez ustanowionego profesjonalnego pełnomocnika brała aktywny udział w toczącym się przed sądem postępowaniu.

 

Przygotował: aplikant adwokacki Paweł Dratwa

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11768
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020